Wednesday, January 31, 2007

برگزاری از مراسم عاشورا درامریکا (Report)

صد ها تن از مسلمانان دهم ماه محرم الحرام روزعاشورا درشهر تیمپی ایالات متحده امریکا برگزارکردند.

حدود 300 تن از برادران وخواهران مسلمان از کشورهای افغانستان، پاکستان، ایران، لبنان ، عراق ، مکسیکو و ایالات متحده امریکا درمرکز المهدی گردهم آمده و از دهم ماه محرم الحرام تجلیل بعمل آوردند.

داود هیرمندی یکتن از مسئولین برگزاری این مراسم گفت که مراسم عاشورا از روز اول برج محرم الحرام الی سیزدهم آن درمرکزالمهدی شهر تیمپی برگزارمیشود. وی افزودکه مراسم عاشورا همه ساله درشهرهای مختلف ایالات متحده امریکا برگزارمیگردد. درمراسم روزدهم محرم ابتدا همه مسلمانها نماز مغرب را ادا نمودند، به تعقیب آن صرف طعام صورت پذیرفت. بعد از صرف غذا یکتن از علمای دینی پیرامون اهمیت این روز درتاریخ اسلام صحبت نمود. ودراخیر مراسم نوحه خوانی و سینه زنی برای عذاداری امام حسین صورت گرفت.

آقای هیرمندی گفت: "اجندای مراسم همه روزه یکسان است. ابتدا همه با هم نماز شام را میخوانیم ، بعداً نان شب صرف میشود. و بعد از غذا صحبت و بحث است و دراخیر هم نوحه خوانی صورت میگیرد." او علاوه کرد، " برای صحبت پیرامون اهمیت این روزتاریخی هر شب یک عالم و دانشمند تازه راازکشورهای مختلف دعوت میکنند."

هیرمندی همچنان افزود که این چهارمین سالی است که مراسم عاشورا درمرکزالمهدی برگزارمیشود. اوگفت: " قبلاً ما این مراسم را درخانه ها تجلیل میکردیم."

شهر تیمپی که دردامنه شرقی شهرفینکس، یکی ازجمله شهرهای بزرگ امریکا درایالت جنوبغربی اریزونا موقعیت دارد، اخیرا اجتماع قابل توجه مسلمانان رابخود جذب کرده است
.

Friday, January 05, 2007

جادهء یلــــــدا (Poem)


ســـجاده باز نیــست، هوای نماز نیـــسـت
یک بـرگ با بــهار به رازونیــاز نیـــست
درطـول خـود چو چنبــر این جادهء ســیاه
یلــدا تــرین شـــبانـهء دنیـا دراز نیـــســت
ماراکـه پـا بـه جــــــــــادهء یلــدا نهـاده ایم
دیـگر هـراس هیـچ نشـیب و فـراز نیــست
ای شـب بـه گـوش مـرگ بـگو بهـرقتل ما
حاجت به ایـن افـاده واین قـهروناز نیــست
حاضرهمیشه نیست به سازش سرشت مرد
صـد باراگـرشکنـجه شـوم نیست، بازنیست
آدم مســافـریــست عجب درسـفـر "عفیف"
درطـول جـاده یـی که تـوقف مجـاز نیـست

شعراز: اسدالله عفیف باختری
ازکتاب سنگ وستاره